لیست شماره تماس های معاونت

برای ارتباط تلفنی با این مجموعه ابتدا باید شماره تماس 33257359 گرفته و داخلی مورد نظر قید شده، شماره‌گیری شود.
ردیف واحد داخلی شماره تماس دورنگار
1 دفتر معاونت دانشجویی 11
2 دفتر مدیرکل امور دانشجویی 13
3 معاون مدیرکل امور دانشجویی 15
4 وام ضروری و شبانه 16
5 رئیس اداره رفاه 17
6 خوابگاههای خودگردان و کمیسیون موارد خاص استانی 18
7 تسویه حساب دفترچه قسط 19
8 تسویه حساب نقدی 20
9 دبیرخانه 21
10 ثبت تسویه حساب در سیستم گلستان 22
11 اجاره بهای خوابگاهها و بیمه 23
12 تغذیه 26
13 حسابداری 27
14 کارپردازی 28
15 مدیرکل تربیت بدنی 29
16 ورزش کارکنان و خوابگاهها 30
17 کارشناسان تربیت بدنی فوق برنامه دختران و پسران 31
18 فاکس 34
19 سرپرستی خوابگاه پسران 31322836 - 31322827 - 31322828 - 31322830
20 سرپرستی خوابگاه دختران 31322535 - 31322827 - 31322828 - 31322830
21 اداره رفاه و پرداخت شهریه 31322815
22 انفورماتیک دانشگاه 31323264
23 تاسیسات خوابگاه 31323127 - 31323128 - 31323123
24 خدمات خوابگاه 31323111 - 31322591
25 انتظامات دانشگاه 31322596 - 31322597 - 31322595
26 خوابگاه های خودگردان 33257140