صفحه‌ی معاون و معاونتها


معاون دانشجویی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : اکبر نظری

مرتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا آنالیزموجک

سمت :عضو هیأت علمی 

بخش : ریاضی

مدت تصدی : از آبان سال 1388 تاکنون

تلفن :

 پست الکترونیکی:

- سوابق اجرائی :

- مدیر گروه ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان

- معاون برنامه ریزی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی

- رئیس شورای سیاستگذاری خوابگاه‌های خودگردان استان کرمان

- دبیر منطقه پنج ورزش دانشگاه‌‌های سراسر کشور

 


معاونین قبلی


 

 نام و نام خانوادگی

 رتبه علمی

 آخرین مدرک تحصیلی

 مدت تصدی

پست الکترونیکی

منصور صاحب الزمانی

استاد

دکترا

از سال 1384 تا آبان 1388

Sahebozamani@yahoo.com

 محمود غفوری

 

 دکترا

 از سال 1380 تا 1384

 

محمد صادق بصیری

 

دکترا

از سال 1376تا آبان 1380

basiri@mail.uk.ac.ir

محمد جواد خانجانی

 استاد

 

 از سال 1374 تا 1376

 

علی مصطفوی

   

از سال 1373 تا آبان 1374

 

غلامعباس بارانی

   

 از سال 1367 تا 1373

 

منوچهر اکبری

   

از سال 1365تا آبان 1367

 

محمد آقا بلوری زاده

   

 از سال 1364تا 1365

 

اسدالله ناصح زاده

   

از سال 1361تا آبان 1364

 

فریدون نوحی

   

 از سال 1360تا 1361

 

محمد مهدی کرانی

   

از سال 1359تا آبان 1360

 

حسین توفیق

   

 از سال 1357تا 1358

 

عبد الرضا سلاجقه

   

از سال 1352 تا آبان 1357