معرفی معاونت


 
 

 

نام و نام خانوادگی : اکبر نظری

مرتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا آنالیزموجک

سمت :عضو هیأت علمی 

بخش : ریاضی

مدت تصدی : از آبان سال 1388 تاکنون

تلفن :

 پست الکترونیکی: nazari@uk.ac.ir