اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها - قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه شماره یک و چهار

   دانشجویان ساکن خوابگاه شماره  یک  و چهار، بدینوسیله به اطلاع می رساند تا  تاریخ 1 آبانماه 1399 به شما مهلت داده می شود جهت برداشتن وسایل خود اقدام لازم را معمول نمایند. در صورت عدم مراجعه، بعد از تاریخ فوق هیچگونه مسئولیتی بر عهده این اداره خوابگاهها نیست.