قابل توجه دانشجویان دامپزشکی

سایت صندوق از دیروز صبح برای ثبت تقاضای وام  این عزیزان باز است لطفا نهایتا تا ساعت 24 امشب میتوانید درخواست خود را ثبت کنید. چنانچه کسی مشکل داشت امروز تا پایان وقت اداری  به اداره رفاه مراجعه نماید یا با شماره 33257339 تماس بگیرد.
به درخواست های بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمیشود.