قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

با توجه به اینکه بعد از ساعات اداری فقط انتظامات در محوطه دانشگاه برای ایجاد نظم و امتیت حضور دارند و هیچکدام از مسئولین خوابگاه در محوطه خوابگاه حاضر نیستند، لذا دانشجویان گرامی فقط در ساعات اداری، حق عبور و مرور دارند. لازم به توضیح است، دانشجویان گرامی توجه داشته باشند پیامدهای هر گونه تخطی از مقرارت رفت و آمد بعد از ساعت اداری به عهده شخص دانشجو میباشد.