قابل توجه دانشجویان شبانه‌ای که پیامک ارسال وام به امور مالی صندوق رفاه را دریافت کرده‌اند

سیاهه این دانشجویان به امور شبانه داده شده است، چنانچه احیاناً سامانه گلستان این دانشجویان به دلیل بدهکاری باز نمی‌شود و نمی‌توانند فرم نظرسنجی پر کنند، با امور شبانه برای اصلاح سامانه گلستان خود تماس بگیرند.