قابل توجه کلیه دانشجویان درخواست کننده وام

     با توجه به اینکه برای ورود به پرتال دانشجویی‌ کد صحت سنجی  به موبایل شخصی صاحب پرونده فرستاده میشود، بنابراین از کسانی که شماره موبایل به نام خودشان ندارند میخواهیم هرچه زودتر نسبت به تهیه شماره شخصی اقدام کنند.

اداره رفاه دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان