مرکز مشاوره ارائه میدهد :

 

با مراجعه به لینک  http://uk.ac.ir/corona  و پر کردن پرسشنامه ها، ما را در بدست آوردن نتایج بهتر در مبارزه

 

با کرونا  یاری رسانید.

 

 

مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه