مرکز مشاوره دانشگاه کرمان اعلام مینماید:

" دانشگاه صنعتی سیرجان با همکاری دانشگاه‌های منطقه 8 برگزار می‌نماید "