مسابقات شطرنج کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت ماه مبارک رمضان