معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه؛ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه؛ از جمله امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، ورزش و تربیت بدنی، رفاهی، بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی را در حدود مقررات و ضوابط مصوب بر عهده دارد.